Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลริม
องค์การบริหารส่วนตำบลริม เดิมเป็นสภาตำบล ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลริมจากกระทรวงกระมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540


ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง
ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลริม มีเนื้อที่ประมาณ 10.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวน 6,687.5 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าวังผา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลผาตอ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าคา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลำน้ำน่าน, ตำบลท่าวังผา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแสนทอง


ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลริม มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มตามความยาวของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดน่านไหลผ่านตัวจังหวัด ไปยังเขื่อนสิริกิตติ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วผ่านจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ไปบรรจบแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงภาคกลาง โดยมีแม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่าน คือ แม่น้ำยาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนนำมาใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร ทำให้พื้นที่มีทัศนียภาพสวยงาม และยังใช้เป็นสถานที่แข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปีอำเภอท่าวังผาเป็นประจำทุกปี จึงเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (โดยเฉพาะปลาน้ำจืด)
ลักษณะภูมิอากาศ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ปลายเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากตอนเหนือของประเทศจีน (อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 42.90 องศาเซลเซียส)
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย(ปริมาณน้ำฝนสูงสุดเฉลี่ยวัดได้ 1,405.50 มิลลิเมตร/ปี)
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดมาจากตอนเหนือของประเทศจีน (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 7.20 องศาเซลเซียส)
สภาพสังคม การศึกษา
- มีศูนย์การศึกกานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา
1. โรงเรียนบ้านท่าค้ำ
2. โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย

สถาบันและองค์การทางศาสนา
1. วัดสุวรรณาวาส (ท่าค้ำ)
2. วัดป่าไคร้
3. วัดศิริธาดา (วัดนาเตา)
4. วัดเชียงแล
5. วัดปูคา

 

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com