Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลริม

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลริม

เมืองริมพัฒนา       เชิดชูพลานามัย
บริหารโปร่งใส       ใส่ใจคุณธรรม
ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำปรัชญา      เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com