Get Adobe Flash player

ภูมิประเทศและประชากร

ภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลริม มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มตามความยาวของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดน่านไหลผ่านตัวจังหวัด ไปยังเขื่อนสิริกิตต์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วผ่านจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ไปบรรจบแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงภาคกลาง โดยมีแม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่าน คือ แม่น้ำยาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนนำมาใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร ทำให้พื้นที่มีทัศนียภาพสวยงาม และยังใช้เป็นสถานที่แข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปีอำเภอท่าวังผาเป็นประจำทุกปี จึงเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (โดยเฉพาะปลาน้ำจืด)
จำนวนเขตการปกครอง มีจำนวน 7 หมู่บ้าน(เต็มหมด 7 หมู่บ้าน)
หมู่ที่ 1 บ้านท่าค้ำ ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน นายสำราญ สุทธไชย
หมู่ที่ 2 บ้านป่าไคร้ ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน นายมานิต คำรศ
หมู่ที่ 3 บ้านนาเตา ปกครอง โดย ผู้ใหญ่บ้าน นายถาวร ไชยสลี
หมู่ที่ 4 บ้านเชียงแล1 ปกครอง โดย กำนัน นายชัยวัฒน์ ชาสังข์
หมู่ที่ 5 บ้านปูคา ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน นายวิสุทธิ์ ศิริแก้ว
หมู่ที่ 6 บ้านเชียงแล2 ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน นายธนิต คำอุ่น
หมู่ที่ 7 บ้านท่าค้ำสอง ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน นายวิชิต กันทะ
ประชากร และชาติพันธุ์
ประชากรในเขตตำบลริมมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ โดยมีประชากรทั้งสิ้น 4,082 คน แยกเป็นชาย 2,062 คน หญิง 2,020 คน (ข้อมูล ณ มกราคม 2561) มี 3 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวพื้นเมือง ไทลื้อ ที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันเป็นเวลาหลายร้อยปี และมีชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ คือม้งแต่ละชาติพันธุ์อพยพมาจาก 3 แหล่งใหญ่มีรายละเอียดดังนี้
1.กลุ่มชาวพื้นเมือง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากที่สุดในเขตตำบลริม ได้แก่ บ้านท่าค้ำ ป่าไคร้ นาเตา เชียงแล1 เชียงแล 2 กลุ่มนี้อพยพมาจากเชียงแสน เมืองยอง ไตเขิน โดยชาวพื้นเมืองมักตั้งบ้านเรือนบนที่ราบลุ่มสองฝั่งลำน้ำน่าน และน้ำยาว
2.กลุ่มไทลื้อ ได้แก่ บ้านปูคา ซึ่งอพยพมาจาก เชียงแสน โดยชาวไทลื้อมักตั้งบ้านเรือนตามที่ราบลุ่มสองฝั่งน้ำเช่นเดียวกับชาวพื้นเมือง
3.กลุ่มม้ง ได้แก่ บ้านปูคา มีอยู่ 1 ครัวเรือน อพยพมาจากอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตหมู่บ้านปัจจุบัน

 

 

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com