Get Adobe Flash player

โครงสร้าง/รายชื่อบุคลากร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลริม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไป จึงประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลริม ดังนี้
1.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวนบุคลากร
พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด จำนวน 14 คน
พนักงานส่วนตำบล กองคลัง จำนวน 6 คน
พนักงานส่วนตำบล กองช่าง จำนวน 11 คน
พนักงานส่วนตำบล กองการศึกษาฯ จำนวน 6 คน
รวมทั้งสิ้น 37 คน

รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนำงานปลัด
1. น.ส.สิฬาภรณ์ จักรบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นางรัชนี กุศล รองปลัด อบต.
3.ว่าที่ ร.ท.พูนทรัพย์ ไชยสลี หัวหน้าสำนักปลัด
4. นางษมาภรณ์ มุขเพชร นักที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5. น.ส.ชญาภา สุทธไชย นักพัฒนาชุมชน
6. น.ส.เกษศิรินทร์ เชียงหนุ้น เจ้าพนักงานธุรการ
7.จ่าสิบตรีธีระพล กุศล เจ้าพนักงานป้องกันฯ
8.นางนงค์คราญ เชียงหนุ้น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
9.นางวาสนา ใจมา คนงานทั่วไป (จ้างเหมางานแม่บ้าน)
10.นายบุญเรือง ธรรมจักร์ ผู้ดูแลอาคารสำนักงาน (จ้างเหมา)
11. นายอรรณพ ไชยสลี พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถขยะ)
12.นายชวน โลลาช คนงานเตาเผาขยะ(จ้างเหมา)
13.นายบุญลี มูลอินตา คนงานเตาเผาขยะ(จ้างเหมา)
14.นายนิวัตน์ ลำน้อย พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)
กองคลัง
1. น.ส.ถนอมวรรณ การินทร์ ผอ.กองคลัง
2. นางปราณิตย์ ลำคำ เจ้าพนักงานพัสดุ
3. นางนีดา ไชยสลี นักวิชาการเงินและบัญชี
4. น.ส.พัฒนา สมหน่อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
5.น.ส.นราทิพย์ ถุงเสน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6.นางพินนภัทร มุขเพชร เขียนใบเสร็จ (จ้างเหมา)
กองช่าง
1. นายรักษ์พล พรหมรักษ์ ผอ.กองช่าง
2.นายวิรุทธ์ ไชยสาร นายช่างโยธา
3.นายเอกพงษ์ บัวอิ่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา
4.นายสมนึก ลำน้อย ผู้ดูแลระบบประปาบ้านเชียงแล (จ้างเหมา)
5. นายสมรัตน์ สมเงิน ผู้ดูแลระบบประปาบ้านปูคา (จ้างเหมา)
6.นายสมบัติ เครือคำ ผู้ดูแลระบบประปาบ้านนาเตา(จ้างเหมา)
7.นางอำไพ ตนะทิพย์ คนงานจัดเก็บค่าประปาบ้านนาเตา(จ้างเหมา)
8.นายบรรจง กันทะ ผู้ดูแลระบบประปาบ้านนาเตา (จ้างเหมา)
9.นายทูล มุขเพชร ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำนาเตา
10. นายมงคล ศิริแก้ว ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำท่าค้ำ
11.นายสมัย ยศอินทร์ ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำปูคา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางรัชนี ใจจันทร์ ผอ.กองการศึกษา
2.นางวลา ไชยสลีลี ครูผู้ดูแลเด็ก
3.นางสุรางค์ ไชยสลี ครูผู้ดูและเด็ก
4.นายอนันต์ ไชยสลี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
5.น.ส.พิชญา ทะก๋า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
6. น.ส.พรชนิตย์ ปัญญาวงค์ ดูแลห้องสมุด (จ้างเหมา)

ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ปริญญาโท จำนวน 9 คน
ปริญญาตรี จำนวน 12 คน
มัธยมปลาย /มัธยมต้น/ อาชีวะ จำนวน 16 คน
รวมพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลริม จำนวน 37 คน

จำนวนบุคลากรฝ่ายการเมือง จำนวน 18 คนได้แก่
ฝ่ายคณะผู้บริหาร
1 .นายแหลมทอง สุทธไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริม
2. นายสมบูรณ์ ไชยสลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริม
3. นายบุญทรง ทะนิต๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริม
4.ร.ต.เสกสรรค์ ปัญญาวงค์ เลขานุการนายก อบต.


ฝ่ายกิจการสภา
1. นายสมบูรณ์ พรมมี ประธานสภา อบต.ริม
2. นายจรัญ เพชรภา รองประธานสภา อบต.ริม
3. นายสุนทร อินชัย สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.1
4. นายทัศน์พล ไชยสาร สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.1
5. นางมันทนา จักรทิพย์ สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.2
6. นายธงชัย ไชยสลี สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.3
7. นายสมาน วันควร สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.3
8. นายวิเชียร สมยศ สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.4
9. นายเอนก ทะนิต๊ะ สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.5
10. นายสมเดช สมเงิน สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.5
11. นายประหยัด วิทยาภัค สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.6
12. นางจิราภรณ์ พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาโดยการเลือกตั้ง ม.6

 

 

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com