Get Adobe Flash player

สำนักงานปลัด

  1.น.ส.สิฬาภรณ์ จักรบุตร ตำแหน่ง ปลัด อบต
น.ส.สิฬาภรณ์ จักรบุตร
ปลัด อบต
 
2. นางรัชนี กุศล ตำแหน่งรองปลัด
นางรัชนี กุศล
รองปลัด
 3. ว่าที่ ร.ท.พูนทรัพย์ ไชยสลี ตำแหน่งหัวหน้า
ว่าที่ ร.ท.พูนทรัพย์ ไชยสลี
หัวหน้า
4. นางษมาภรณ์ มุขเพชร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโ
นางษมาภรณ์ มุขเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 5. น.ส.ชญาภา สุทธไชย ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
น.ส.ชญาภา สุทธไชย
นักพัฒนาชุมชน
 6. น.ส.เกษศิรินทร์ เชียงหนุ้น ตำแหน่งเจ้าพนัก
น.ส.เกษศิรินทร์ เชียงหนุ้น
เจ้าพนัก
 7. นายธีระพล กุศล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน
นายธีระพล กุศล
เจ้าพนักงานป้องกัน
 8. นางนงคราญ เชียงหนุ้น ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพ
นางนงคราญ เชียงหนุ้น
ผู้ช่วยเจ้าพ
 9. นายอรรณพ ไชยสลี ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
นายอรรณพ ไชยสลี
พนักงานขับรถขยะ
 10. นายนิวัฒน์ ลำน้อย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต
นายนิวัฒน์ ลำน้อย
พนักงานขับรถยนต
     
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com