Get Adobe Flash player

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ม พ.ศ.2542  ประกอบกับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลริม ได้ว่างลง  

     องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด ดังนี้....[อ่านต่อ]
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com