แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านนาเตา หมู่ 3 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน