Get Adobe Flash player

ให้ยื่นแบบรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561

อาศัยอำนาจ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2534 มาตรา 12 และตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่ 347/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560  เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ... อ่านต่อ
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054 - 718 851

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com